Projecten van Fundament
in Hongarije, Roemenie, Oekraïne, Tsjechië, Slowakije

Fundament steunt projecten die aansluiten bij de doelstelling van Fundament en voortkomen uit plaatselijk initiatief. De financiële steun van Fundament richt zich dan op bepaalde vooraf afgesproken onderdelen van de projecten. Vooraf is belangrijk dat de initiatiefnemers met een goed plan komen, een duidelijke doelstelling, een eigen financieringsplan, een meerjarenvisie en aandacht voor evaluatie en rapportage daarvan.

Steun aan projecten

Fundament wil op basis van gelijkwaardigheid in relaties en met honorering van de eigen verantwoordelijkheid van de gereformeerde gemeenschap in Oost-Europa, theologische en onderwijskundige ondersteuning geven en kerkelijk opbouwwerk in de ruimste zin van het woord stimuleren. Die steun kan vorm krijgen in het deelnemen aan projecten.

Bij de beoordeling van mogelijke deelname aan een project gelden verschillende aandachtspunten:

  1. Past het project binnen het beleid van Fundament. De beleidsnota van Fundament geeft hiervoor handvatten.
  2. Heeft Fundament de financiële middelen om het project te steunen.

Voor wat betreft inhoud en uitwerking van het project:

  1. Komt het projectplan uit de eigen regio.
  2. Is het meer dan alleen een mooi plan; welke visie ziet er achter, wat en wie wil je er mee bereiken.
  3. Wie is de doelgroep en is er binnen die doelgroep belangstelling voor het project. Ook belangstelling om na verloop van tijd zowel de lusten als de lasten van het project zelf te gaan dragen.
  4. Wordt het project vanaf het begin gedragen door een brede groep, of is er sprake van een initiatief van een of enkele enthousiaste mensen.
  5. Is er een organisatie rond het project die het geheel opzet, reguleert, blijft begeleiden en tevens tijdens de uitvoering let op het bereiken van de doelen van het project.
  6. Is er een meerjarenbeleid ten aanzien van de effecten van het project.
  7. Is er in het projectplan ook concreet aandacht gegeven aan de financiële toekomst van het project voor de jaren na de start er van. Dus: een meerjaren-financieel-plaatje (sponsors en eigen financiële inzet).
  8. Welke andere instanties of kerken hebben financiële steun toegezegd aan het project en om welke bedragen gaat het dan.

De antwoorden op dit soort vragen en de documentatie die daarbij hoort zijn voor Fundament belangrijk bij de beeldvorming en vervolgens de besluitvorming rond een project.