Over Stichting Fundament/Iránytü

Fundament is ontstaan uit een beweging die tot doel had om de gereformeerde kerkgemeenschap in Oost-Europa in benarde omstandigheden de helpende hand te bieden.

Vanaf het begin ging het om drie aandachtspunten:

  • laten kennis maken met het gereformeerde erfgoed, dat in Nederland beschikbaar;
  • doorbreken van het isolement waarin veel predikanten en kerken zaten;
  • bieden van materiële ondersteuning.

Na de ‘Wende’ in 1989 was de inzet van Fundament bij materiële ondersteuning en het transport langzamerhand minder nodig en kon er meer aandacht gegeven worden aan de kwaliteit van de theologische component en de maatschappelijke en sociale aspecten die daaraan verbonden zijn.

Theologie is in dit verband meer dan ‘wetenschap’; het begrip omvat ook de pastorale praktijk en het brede gereformeerde leven.

Met deze aanpak is Fundament uniek als hulpverlenende organisatie die prioriteit geeft aan theologische ondersteuning, kerkelijk opbouwwerk en onderwijskundige ondersteuning.

Fundament doet dit uit christelijke verbondenheid. Gelijkwaardigheid in relaties is uitgangspunt, evenals de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenschap in Oost-Europa. Het referentiekader voor het werk ligt bij de gereformeerde leer.

Deze ondersteuning richt zich vooral op predikanten, ouderlingen, diakenen, onderwijsgevenden en catecheten. Doel is hulp bij kadervorming.

Fundament werkt alleen met vrijwilligers. Het werk is mogelijk dank zij de financiële ondersteuning van mensen die het werk van Fundament een warm hart toedragen.

Saros-oude-muziek