Vijf kerntaken

Stimuleren studie Gereformeerde theologie

Faciliteren van studies voor theologen, studenten theologie en (aanstaande) gereformeerde predikanten uit Oost-Europa aan de Theologische Universiteit Utrecht en/of aan andere theologische opleidingen. Blijvende inzet voor eenjarige master-opleidingen. Studenten met hun gezin worden uitgenodigd voor een verblijf in Kampen.

Conferenties voor ambtsdragers in Oost-Europa

Ondersteunen, stimuleren en bijdragen aan bijeenkomsten voor predikanten, studenten theologie, ouderlingen en diakenen, met als doel theologische bezinning, versterking van kennis van gereformeerde theologie, pastorale vorming en gemeenteopbouw.

Scholing en training van ambtsdragers en docenten/onderwijzers

Organiseren en/of ondersteunen van scholings- en trainingsprogramma’s in Oost-Europa. Dit in overleg met partners uit de doelgroep. Doel is om te werken aan verdere professionalisering van predikanten, catecheten, ouderlingen, onderwijzers etc.

Versterken van opleidingsinstituten

Stimuleren en faciliteren van contacten tussen theologische universiteiten in Oost-Europa en de TU Utrecht. Te denken is aan:

  • uitwisseling voor een kortere periode van docenten voor gastcolleges;
  • uitwisseling van studenten mede gericht op verkenning van culturen;
  • uitzenden van een docent voor een langere periode, in geval een opleidingsinstituut hierom dringend vraagt en ook aspecten van het voortbestaan daarbij een rol spelen.

Pastorale diaconale hulp

Hierbij gaat het om steun bij kritieke maatschappelijke situaties. Dit gebeurt altijd in samenwerking met partners daar. Bijkomend doel is om de diaconale ondersteuning vanuit kerkelijke gemeenten ter plaatse te stimuleren en te versterken. Deze hulpverlening staat primair in relatie tot andere kernactiviteiten.

In uitzonderingsgevallen kan los van een kernactiviteit ook materiële steun worden verleend op basis van een duidelijk projectplan en projectcontract, ter beoordeling van het bestuur.