Beleid en financiering
Financiën

De begroting geeft een beeld van een vrijwilligersorganisatie die financieel gesteund wordt door mensen die het werk belangrijk vinden. Het vrijwilligerskarakter blijkt uit het ontbreken van loonkosten.
De belangrijkste overheadkosten zijn beheerskosten, zoals voor administratie en accountant, publicaties, uitgave van de periodieke Nieuwsbrief, bestuurskosten.
De Nieuwsbrief informeert donateurs en andere belangstellenden over de inzet van Fundament voor christenen in Oost-Europa.

De financiële ondersteuning komt van trouwe donateurs. Daarnaast ontvangt de organisatie met enige regelmaat een projectgerichte bijdrage, een legaat of een (deel van) een erfenis. De inkomsten zijn daarom niet exact te begroten. Met name dank zij gerichte bijdragen en legaten kan de laatste jaren meer werk aangepakt worden dan mogelijk zou zijn met de inkomsten uit de reguliere steun van donateurs. Dit komt dan ten goede aan de projecten in en voor Oost-Europa. Iets om blij mee te zijn.

Het bestuur wil binnen het werk een zekere mate van continuïteit garanderen. Daarom is het beleid er op gericht om steeds een financiële reserve beschikbaar te houden. De omvang daarvan is ongeveer gelijk is aan een gemiddeld jaarinkomen uit giften. Op deze manier kan, ook bij onverhoopt terugvallende inkomsten, aan lopende verplichtingen worden voldaan.

Het bedrag wat als gevolg van onverwachte inkomsten uit legaten boven die gewenste reserve uitstijgt wordt via een meerjarenbegroting verdeeld over de komende vier jaren. Hierdoor ontstaat er gedurende langere tijd meer ruimte voor inzet binnen het werkveld. De begroting toont een tekort voor wat betreft de jaarlijkse regelmatige inkomsten. Een deel van de door bijzondere giften ontstane algemene reserve wordt vervolgens ingezet om dit tekort te dekken.

Fundament werkt in het Hongaars sprekende deel van Oost-Europa.
De projecten in dat werkveld steunen activiteiten die door kerken en andere organisaties daar zijn opgepakt en die naar verwachting voldoende perspectief bieden om tot een structurele verbetering van een situatie te leiden. Ook ontvangen ouderlingenbonden, onderwijsprojecten van scholen en theologische academies ondersteuning.
Een belangrijke post is de pastorale en diaconale ondersteuning en de facilitering van studie voor theologen. Dit raakt een belangrijke kerntaak van Fundament.

Projecten krijgen een zorgvuldige begeleiding. Projectbijdragen worden pas overgemaakt als de met de projecteigenaren gemaakte afspraken ook zijn nagekomen. Denk daarbij aan concrete activiteiten, maar ook aan rapportages en jaarverslagen. Toezeggingen worden alleen gedaan als het geld daarvoor ook beschikbaar is. Verplichtingen zijn dus nooit groter dan de beschikbare middelen.

Jaarlijks is er een accountantscontrole over het geheel van de financiële administratie.

Recente bestuursverslagen
Beleidsnota en financiële cijfers

De beleidsnota geeft een schets van het veld waar binnen de doelstelling wordt uitgewerkt.

Klik hier voor de beleidsnota 2022-2026.

Klik hier voor de financiële verantwoording 2022.

Klik hier voor de begroting 2023 en 2024.

Boekenfonds

Fundament kent een boekenfonds voor de aanschaf van theologische literatuur.
Klik hier voor meer info over aanvraag en beoordeling.