Vilmány en Göncruszka

Het Gemeenschapshuis in Vilmany en de scholen in Göncruszka vormen samen één project. Fundament en DVN steunen beide. Het zijn projecten die onder moeilijke omstandigheden vorm krijgen. Tegelijk ook projecten met een kundige leiding. Momenteel beleeft het project een moeilijke tijd.

Doel projecten

In Vilmány, een dorp in NO-Hongarije met een bevolking die voor 80% uit Roma bestaat, heerst diepe armoede. Er is veel kindersterfte, sociale problemen, gebrek aan elementaire zorg. Christenen uit de naburige kerk van Göncruszka werken hier vanuit hun ‘Gemeenschapshuis’. De Talentschool in Göncruszka werkt in het verlengde van het Gemeenschapshuis om ook de kinderen uit Vilmány christelijk onderwijs, geborgenheid, levensvorming te geven. De onderlinge verhoudingen in deze dorpen staan nu op scherp, als gevolg van politieke keuzes. Ds. Sohajda Levente, de projectleider, geeft een beeld van de afgelopen periode.

Plaatselijke politiek

De burgemeester- en gemeenteraadsverkiezingen leggen een claim op Vilmány. De raad bestaat nu voor 80% uit mensen van Roma-afkomst. De inhuldiging van de Roma-burgemeester was een uitbundig feest. vervolgens kwamen echter de problemen. Spanningen rond verkiezingsbeloften, kring van verwanten, ambities van gemeenteraadsleden en de harde realiteit. Het gemeentebeleid werd een chaos. Op de gemeentelijke basis- kleuterschool traden kinderen en ouders met beroep op de “nieuwe orde” en de rechten van Roma’s agressief op tegen leerkrachten. Hun benadering is: “vanaf nu maken wij uit…”. In het begin ging het om zaken die de medewerkers van de gemeente betroffen. Maar na korte tijd ook om de medewerkers van het Gemeenschapshuis in Vilmány.

Dit raakt ook ons als gemeenschap van medewerkers en heeft invloed op ons programma. We zijn immers verbonden aan de plaatselijke situatie. Onze structuur van “open huis” heeft veel positieve kanten als het gaat om bereikbaarheid, betrokkenheid en verstevigen van contacten. Dit betekent echter ook dat we gevaar lopen de huidige ‘buitenwereld’ binnen te halen en het onmerkbaar “binnen” ook zal veranderen

Inzet vanuit het Gemeenschapshuis

Intussen gaat het werk vanuit het gemeenschapshuis door. Wekelijks zijn er huisbezoeken aan jongeren, ouderen en gezinnen om zicht te krijgen op gezinsproblemen. Het grootste deel van huisbezoeken wordt aan Roma-gezinnen gebracht. Vanuit het Gemeenschapshuis in Vilmány zetten we ons in voor het bestrijden van de diepe armoede, ziekte en geweld in de region. De huisbezoeken leveren ons de nodige informative.

Veel vrijwilligers doen mee aan het werk in Vilmány. Elke twee weken organiseren we voor hen een “stoom-afblazen avond”, waar we problemen bespreken om iedereen het gevoel geven er niet allen voor te staan.

Werkelijks praten we in de groep van 16-plussers over levensvragen, zelfkennis en Godskennis. Het programma staat open voor iedereen met vragen over volwassen worden en zich wil verdiepen in toch wel belangrijke thema’s als “ouder zijn”, “vader zijn” “het echte huiswerk”.

Voor de leeftijdsgroep van de basisschool is er een programma dat is aangepast aan de leerstof op de school. Op die manier kunnen we elkaar helpen. Per groep doen 8-15 kinderen mee. In de zomervakantie wordt dit programma voortgezet tijdens de zomerkampen.

Talent-school en Kleuterschool

De school groeide naar 160 leerlingen. In september 2011 startten we met 16 kinderen. De oorspronkelijke groep van 2 leerkrachten bestaat nu uit 11 fulltime- en 6 vrijwillige leerkrachten Ook gemeenteleden helpen in de school. In 2015 kwamen er 3 nieuwe lokalen bij. De leerboerderij begon met paardrij-therapie en er is nu ook een orkest van koperblazers en een familie-koor met leden van 6 tot 84 jaar. Gepensioneerde vakleerkrachten zijn bereid hun vaardigheden in te zetten.

Het ophalen van kinderen van buitenaf kreeg vorm. Vanuit 13 dorpen komen kinderen naar de Talent-school en –kleuterschool. In september 2016 zal dit aantal nog verder toenemen. Door inschakelen van gemeenteleden en ouderlingen-vrijwilligers proberen we het systeem overeind te houden.

Gemeente-imkerij

De imkerij en de leerboerderij boden plaats aan een aantal jongere en oudere nieuwe deelnemers. Ze worden geselecteerd op belangstelling en motivatie. Graag willen we dat ze het als een “eer” zien om bij deze groepen te horen. Zo kunnen we meer nadruk leggen op de waardering van werk

Beheer

De financiële situatie vanuit de kerkelijke gemeente in Göncruszka was in het afgelopen jaar stabiel.Dit was het gevolg van de ervaring in de afgelopen jaren en de gedetailleerde begroting. Ook door de betrouwbaarheid van onze partners. Op advies van de kerkenraad wordt 20% van de inkomsten uit de honing in een “reservefonds” gestopt, zodat we veranderingen in de subsidie voor de school of eventuele late uitbetalingen kunnen opvangen. Op die manier kan het budget dat we van de staat ontvangen als dat van Fundament op de afgesproken manier besteed worden.

Plannen

De uitbreiding van de kleuterschool is in 2016 hard nodig. Er is te weinig plaats om de aangemelde kinderen een plek te geven. De uitbreiding van de Talentschool komt na de uitbreiding van de kleuterschool, als de fondsen dit mogelijk maken.

Het verschaffen van eten aan de kinderen is een nog onopgeloste opdracht. Gezien de groei van het aantal kinderen is binnen twee jaar is een nieuwe keuken en eetzaal nodig. De begroting van deze investering wordt ondertussen gepland.

Al met al is er dus nog veel te doen.